Podmínky ochrany osobních údajů KUP NEBO PRODEJ S.R.O.

 

I.

Základní ustanovení

  1.  

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kup nebo prodej s.r.o.

  1.  

IČ 04463820, DIČ CZ04463820 se sídlem Sylvárovská 2567, Dvůr Králové nad Labem, 544 01….. (dále jen: „správce“).

  1.  

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Sylvárovská 2567, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

email: info@kupneboprodej.cz

telefon: +420 602 548 518

  1.  

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  1.  

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1.  

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění osobních údajů při registraci uživatele portálu www.kupneboprodej.cz nebo vyplnění osobních údajů při vytvoření objednávky zboží či služeb, které nabízejí na portálu www.kupneboprodej.cz jednotlivý registrovaní uživatelé

  1.  

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1.  

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  •  

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  •  

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  •  

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  1.  

Účelem zpracování osobních údajů je

  •  

plnění obchodních podmínek ze strany Kup nebo prodej s.r.o. vůči zaregistrovaným uživatelům portálu (prodejců)

  •  

případné upozornění na neplnění objednávky zboží či služeb zaregistrovaných uživatelů (prodejců) portálu vůči koncovým zákazníkům; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany registrovaného uživatele plnit,

  1.  

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

  1.  

Správce uchovává osobní údaje

  •  

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi registrovanými uživateli a správcem po dobu trvání smluvního vztahu.

  •  

po dobu, než je odvolán souhlas uživatelem se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

  •  

pro kontrolu plnění objednávky zboží či služeb zaregistrovaných uživatelů (prodejců) portálu vůči koncovým zákazníkům po dobu nejdéle 1 roku

  1.  

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1.  

Příjemci osobních údajů jsou osoby

  •  

zajišťující služby provozování portálu www.kupneboprodej.cz (programové služby, archivace dat na datových úložištích apod.)

  •  

zajišťující daňové služby

  1.  

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

  1.  

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  •  

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  •  

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  •  

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  •  

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  •  

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  •  

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

  1.  

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1.  

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  1.  

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě (faktury pro registrované uživatele pro daňové potřeby), zejména používání hesel, záloh, antivirových programů apod.…

  1.  

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, se kterými je smluvně ošetřeno neposkytování osobních údajů dalším stranám či svévolné nakládání s těmito údaji.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

  1.  

Vyplněním „Registrace uživatele“ či Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  1.  

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.kupneboprodej.cz

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.