Obchodní podmínky portálu www.kupneboprodej.cz

Tyto obchodní podmínky určují podmínky užívání internetového portálu www.kupneboprodej.cz uživateli a určují odpovědnosti provozovatele za obsah stránek a také pravidla jednotlivých členství.

1. Provozovatelem portálu je společnost Kup nebo prodej s.r.o., IČ 04463820, DIČ CZ04463820 se sídlem Sylvárovská 2567, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35891.

Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a úplnost informací k prodávanému zboží jednotlivých prodávajících a není povinen sledovat pravdivost jednotlivých inzerátů a nabídek zboží v souladu s právními předpisy.

Provozovatel má právo na jakékoliv změny v obsahu portálu bez předchozího upozornění jednotlivým uživatelům. Veškeré závažné programové změny budou zveřejněny v sekci „Novinky“ nebo tyto informace obdrží uživatel formou newsletteru, pokud se k jejich odběru přihlásil. Provozovatel je povinen poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při vytvoření uživatelského účtu, a následně v každém dalším jednotlivém obchodním sdělení.

2. Prodávající je uživatel, který nabízí zboží k prodeji na portálu www.kupneboprodej.cz a který se za tím účelem registroval na tomto portálu a vybral si členství, které odpovídá jeho požadavkům prodeje nabízeného zboží na portálu.

Prodávající mohou být:

internetové obchody nebo podnikající fyzické a právnické osoby či firmy, disponující příslušným živnostenským oprávněním

 

Doporučujeme prodávajícímu co nejvíce aktualizovat popisky a informace či videozáznamy ke svým přidaným prodejním inzerátům v případě nějakých změn. Aktuálnost těchto informací samozřejmě zvyšuje možnost prodeje Vámi nabízeného zboží.

3. Dalším uživatelem je osoba prohlížející portál.

4. Zboží je hmotná či nehmotná věc nebo služba, finančně ocenitelná, nabízená k prodeji prodávajícími na tomto portálu.

Registrací na portálu dává uživatel souhlas na dobu neurčitou s obchodními podmínkami portálu v aktuálním znění bez písemné formy. Obchodní podmínky jsou vždy umístěny na stránkách portálu v jednoduše dohledatelné podobě.

 

Registrace, členství a užívání portálu www.kupneboprodej.cz

Mezi hlavní výhody portálu patří prodej pomocí produktového videa, automatické zasílání až 8 e-mailů v průběhu různých stavů objednávky s možností vlastních textů u každého e-mailu (pokud je toto ze strany prodejce zajištěno), historie objednávek, hodnocení produktu, prodejce či nakupujícího. Veškeré výhody portálu naleznete zde.

Prodávající bere na vědomí, že většina uživatelů, užívající portál k vyhledávání a zakoupení zboží, je v postavení spotřebitele, a že se na právní vztah vyplývající z Kupní smlouvy se použijí předpisy o ochraně spotřebitele, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tím není dotčena odpovědnost prodávajícího dodržovat další právní předpisy týkající se specifického zboží.

Na portálu nesmí být nabízeno:

zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže

radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví

jakékoliv chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich

zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno

zboží, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva třetích osob k duševnímu vlastnictví (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory) jakož i jiná práva třetích osob (např. právo na ochranu jména, osobnosti a projevů osobní povahy

drogy a jiné omamné nebo psychotropní látky

léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy

lidské orgány

zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují

zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních

zboží u kterého končí doba expirace, případně je nutno na tuto končící expiraci jasným a viditelným způsobem upozornit

zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, nebo jehož prostřednictvím lze přímo naplnit skutkovou podstatu některého jiného trestného činu, například obsahující dětskou pornografii nebo na ni jakýmkoli způsobem odkazující

 

K prohlížení nabídek, vytváření reakcí na ně a uskutečnění případného nákupu od jednotlivých prodávajících není nutná žádná registrace.

V případě zájmu o nabízení zboží k prodeji je nutností založení uživatelského účtu, které je provozovatelem portálu nabízeno zdarma. Potvrzení o založení uživatelského účtu obdrží uživatel obratem e-mailovou formou a tento účet je ihned aktivní.

Prodávající má možnost vybrat si z různých úrovní členství portálu.

Internetový obchod musí vlastnit aktivní www stránky, na kterých nabízí zboží ke koupi. Na těchto stránkách jsou uvedeny základní informace: kontakty, IČ, DIČ a další náležitosti vyžadované právními předpisy v aktuálním znění. Internetový obchod je schopen a ochoten dodávat exportní soubor v požadovaném formátu s informacemi o jeho zboží tzv. „XML Feed“, který bude provozovatelem automaticky v nočních hodinách v rozmezí 03-05 hod. ranní každý den dohrán do portálu www.kupneboprodej.cz, kdy v tomto čase probíhá pravidelná údržba portálu a může dojít k výluce systému, na který není povinen provozovatel portálu jednotlivé uživatele upozornit. V případě plánované výluky portálu je na tuto skutečnost provozovatel povinen upozornit uživatele na viditelném místě portálu min. 1 hod. před touto plánovanou výlukou. Specifikaci tohoto XML Feedu naleznete zde.

Internetový obchod může provozovat více eshopů. V tomto případě je nutné každý obchod zaregistrovat na portálu zvlášť.

Aktuální ceník s přesným popisem funkcionalit jednotlivých členství pro internetové obchody naleznete zde

 

Bez vědomí provozovatele není možno zakládat více účtů z jednoho PC či domácností fyzické osoby jako prodejce za účelem prodeje většího množství zboží než nabízí členství FREE nebo zakládání více účtu pro stejnou fyzickou osobu. Při zjištění této události si provozovatel vyhrazuje právo tohoto prodejce zneaktivnit a blokovat včetně blokace jeho IP adresy.

Uživatel je oprávněn požádat provozovatele o zrušení či pozastavení uživatelského účtu i bez udání důvodu (nejdříve však 14 dní od uzavření smlouvy), a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce od podání žádosti. Tuto přesně specifikovanou žádost (ze které je jasně zřetelná identifikace žadatele + informace o datu uzavření členství + VS faktury za toto členství) zašle uživatel-prodejce na e-mailovou adresu info@kupneboprodej.cz .

V případě zájmu o zrušení uživatelského účtu bude poměrná částka za zbývající dobu členství uživateli-prodejci vrácena převodem na jím uvedený bankovní účet v e-mailové žádosti do 5-ti pracovních dní.

V případě nedořešení obchodních záležitostí uživatele-prodejce vůči nakupujícím a v případě většího počtu negativních hodnocení se doba zrušení účtu a vyplacení částky za zbývající dobu členství posouvá až do vyřešení veškerých obchodních záležitostí uživatele-prodejce.

Provozovatel má právo deaktivovat nebo smazat uživatele, který duplicitně vytváří více registrací pod stejným jménem nebo je zřejmé, že se jedná o stejného uživatele portálu.

Provozovatel má právo nevhodné prodejní inzeráty (u kterých budou použity neslušné či vulgární popisky či videozáznamy) dle vlastního uvážení zneaktivnit či smazat s e-mailovým upozorněním prodejce, který tento inzerát na portál vložil, na možnost zneaktivnění jeho členství. Po zajištění nápravy ve smyslu změny popisu ze strany prodejce budou provozovatelem inzeráty a členství opět zaktivněny.

Není dovoleno do prodejních inzerátů vkládat jakékoliv odkazy na jiné stránky, reklamní informace nebo fotografie či videozáznamy přímo neodpovídající a nesouvisející s prodávaným zbožím.

Internetového obchody i fyzické osoby mohou na podporu své činnosti mimo tento portál využít reklamního prostoru na tomto portálu. Aktuální ceník reklamních bannerů naleznete zde.

Není dovoleno zařazovat zboží do jiných neodpovídajících kategorií, než do jaké zboží patří, za účelem počtu zvýšení zobrazení a tím zvýšení možnosti prodání tohoto zboží. Provozovatel má právo toto zboží z nabídky vyřadit a zneaktivnit.

Není povoleno uvádět mylné informace ohledně výrobce, velikosti, barvy, váhy, doby expirace např. u potravin a jiné další informace u jednotlivých prodejních inzerátů.

Provozovatel umožňuje uživatelům vkládat hodnocení jednotlivým prodejcům nebo zakoupenému zboží pomocí vyplnění formulářů, které uživatel automaticky obdrží na e-mailovou adresu. Je zakázáno používat v hodnocení neslušné a vulgární výrazy. Provozovatel má právo tyto recenze smazat. Obdržené recenze je zakázáno používat na jiných prodejních nebo konkurenčních portálech mimo vlastní internetové stránky obchodu, který hodnocení obdržel.

Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti, spočívající v ukládání informací poskytnutých samotnými uživateli, ve smyslu § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. S ohledem na tuto skutečnost provozovatel neodpovídá za jakýkoli obsah, který uživatelé vloží na portál, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. Provozovatel není ve smyslu § 6 zák. o některých službách informační společnosti povinen aktivně vyhledávat protiprávní obsah vložený uživateli na portál. Tato odpovědnost provozovatele nemá žádný vliv na jeho oprávnění dočasně nebo trvale odstranit jakoukoli informaci, vloženou uživateli na portál v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jejího protiprávního charakteru, anebo odmítnout zveřejnění takové informace. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale jsou způsobilé poškodit dobré jméno a zájmy provozovatele nebo portálu.

V případě, že provozovatel v rámci své odpovědnosti dle předchozího článku získá prokazatelně informaci o protiprávním charakteru informací uložených uživateli na portál (zejména informaci o porušování práv k ochranným známkám, nebo o porušování autorských práv k fotografiím a videozáznamům), odstraní tyto informace z portálu bez předchozího upozornění uživatele. O odstranění informací a o jejich důvodu není povinen uživatele informovat. Tento postup provozovatele je výkonem jeho povinnosti dle § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a neodpovídá za škodu, vzniklou uživatelům v této souvislosti. Uživatelé berou na vědomí, že provozovatel není povinen ani oprávněn vyhodnocovat míru protiprávnosti uložených informací a tuto protiprávnost posuzovat. Informace proto vždy odstraní v případě, že oznámení o protiprávním charakteru informací je dostatečně určité a nevzbuzuje pochybnosti. V případě, kdy oznámení není jednoznačné nebo posouzení protiprávnosti vyžaduje právní úsilí, které není na provozovateli možno spravedlivě požadovat, odstraní označené informace až na základě předložení pravomocného rozhodnutí soudu nebo příslušného správního či policejního orgánu.

Provozovatel neodpovídá za správnost identifikačních údajů uživatelů, kteří nabízejí zboží k prodeji nebo se na portálu rozhodli uzavřít kupní smlouvu jako nakupující. Dále provozovatel portálu není smluvní stranou jednotlivých kupních smluv, uzavíraných mezi prodávajícími a kupujícími, ani se uzavírání těchto kupních smluv žádným způsobem neúčastní. Provozovatel neodpovídá za neplnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, včetně splnění informační povinnosti komerčního prodejce vůči kupujícímu – spotřebiteli, za nedodání zboží nebo za rozpor dodaného zboží s kupní smlouvou. Veškeré reklamace a práva z odpovědnosti za vady zboží jsou kupující povinni řešit přímo s prodávajícím jakožto se smluvní stranou kupní smlouvy.

Provozovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o uživatelích orgánům činným v trestním řízení, v případě prověřování skutečností, zda nedošlo ke spáchání trestného činu, nebo v případě probíhajícího trestního stíhání.

 

Ochrana osobních údajů a autorská práva

Při zřízení uživatelského účtu je uživatel vyzván k zadání některých osobních údajů, minimálně v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a provozovatel je používá ke komunikaci s uživatelem a k autorizaci při odpovědích na inzeráty.

Osobní údaje, předané provozovateli, jsou uchovávány a zpracovávány v rozsahu, v jakém byly uživatelem poskytnuty při vytvoření uživatelského účtu, a to po dobu existence uživatelského účtu, nebo po dobu trvání jakýchkoli závazků uživatele vůči provozovateli, podle toho, která z těchto skutečností trvá déle.

Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení.

Veškeré názvy, loga a obchodní značky uvedené na portálu mohou být duševním nebo průmyslovým vlastnictvím třetích osob. Uživatelé jsou oprávněni je bez souhlasu těchto třetích osob (zejména vlastníků ochranných známek) používat jedině za účelem identifikace konkrétního nabízeného zboží a jeho odlišení od podobného zboží jiných výrobců. Provozovatel klade důraz zejména na zamezení nabízení padělků, které je závažným porušením práv výrobce originálního zboží k jeho ochranným známkám, a které může rovněž naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Veškerou odpovědnost za zneužití ochranných známek nese výhradně uživatel.

Není povoleno kopírovat texty, fotografie a videozáznamy z prodejních inzerátů od jiných uživatelů-prodejců v zájmu použití pro vkládání do prodejních inzerátů za účelem prodeje vlastního zboží.

 

Závěrečná ustanovení

Vztah mezi provozovatelem portálu a uživatelem se řídí těmito obchodními podmínkami portálu a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, vše ve znění pozdějších předpisů.

Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 občanského zákoníku, mají možnost sdělit provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost portálu nebo provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránkách portálu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 2.1.2018